Regulamin Portalu MimoOkolicznosci

Wersja regulaminu ważna od 09.04.2024r.

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  • Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem https://mimookolicznosci.pl,
  • Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Portalu,
  • Usługa – usługi świadczone elektronicznie przez Portal MimoOkolicznosci.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu MimoOkolicznosci. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację postanowień regulaminu.

3. Warunki świadczenia usług

Portal MimoOkolicznosci świadczy usługi drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

4. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności.

5. Zasady użytkowania

Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści zabronionych prawem, obraźliwych lub naruszających dobra osób trzecich.

6. Odpowiedzialność

Portal MimoOkolicznosci nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do moderacji lub usunięcia treści naruszających regulamin.

7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby administratora Portalu.